Vedtægter for Viby Petanque Klub

§ 1 Navn

Klubbens navn er Viby Petanque Klub. Dens hjemsted er Viby Sjælland, Roskilde kommune. Klubben er stiftet den 19.november 1995 og er en afdeling af Viby Idrætsforening (Viby IF) og er underlagt Viby IF´s vedtægter.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme og udvikle interessen for petanquespillet i Viby-området.

§ 3 Medlemskab

Indmeldelse, udmeldelse, eksklusion og kontingent

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne.

Indmeldelse sker efter henvendelse til klubbens bestyrelse.

Passive medlemmer kan optages til 50% af det ordinære kontingent.

Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt med 8 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt kontingent til klubben for den igangværende kontingentperiode.

Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen foretage eksklusion af det pågældende medlem. Beslutningen skal bekendtgøres for det pågældende medlem skriftligt. Hvis restancen betales inden 8 dage, kan medlemmet undgå eksklusionen. Medlemmer, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan ikke optages på ny i klubben eller i nogen anden afdeling af Viby IF, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Klubbens bestyrelse kan, når særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Beslutning herom kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Beslutningen kan af medlemmet indbringes for førstkommende generalforsamling i klubben. Eksklusionen står ved magt, hvis et kvalificeret flertal af de tilstedeværende medlemmer (2/3 majoritet) stemmer herfor. Eksklusion kan endvidere foretages af hovedbestyrelsen i henhold til Viby IF’s vedtægter § 8. Æresmedlemmer udnævnes af Viby IF’s hovedbestyrelse.

Kontingentet til klubben fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling og betales januar – juni og juli – december.

§ 4 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer (min. er 3 medlemmer – formand, kasserer og sekretær), der vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år vælges formand og sekretær og i lige år vælges næstformand, kasserer og repræsentant til spilleudvalget. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Bestyrelsen er ulønnet.

Formand og kasserer skal være myndige.

Hvert år foretages tillige valg af 2 repræsentanter til Viby IF`s repræsentantskab, samt yderligere en repræsentant for hver 100 aktive medlemmer.
Der vælges endvidere 1 – 3 suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

Formanden er født medlem af Viby IF´s hovedbestyrelse. Ved formandens forfald indtræder et andet bestyrelsesmedlem, som skal være myndig.

Bestyrelsen kan nedsætte et spilleudvalg på maks. 5 personer, hvoraf mindst èn skal være fra bestyrelsen. Spilleudvalget tager sig af det praktiske m.h.t. afvikling af såvel interne som eksterne konkurrencer og turneringer.

Bestyrelsen kan nedsætte supplerende udvalg, med og uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, efter behov.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formand er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden – i hans fravær den fungerende formand – stemmeudslaget.

Der føres referat (protokol) over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen senest på næste møde.

§ 5 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet afleveres senest den 15. februar til revision i overensstemmelse med den af Viby IF `s revision fastsatte instruks.

Revisionen foretages af de af Viby IF`s Repræsentantskab valgte revisorer.

§ 6 Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt og den skal indkaldes, når mindst 25 % eller 25 stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsendt til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Ordinær-og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden ved at medlemmerne underrettes senest 21 dage før afholdelsen, ved skriftlig indkaldelse, ved opslag ved Petanquebanerne eller via de sociale medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab og en beskrivelse af de modtagne forslag, skal være tilgængelige for medlemmerne ved opslag i klubhuset, senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt, dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og ansvarsfritagelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelse.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg til repræsentantskabet.
 10. Valg af suppleanter til repræsentantskabet.
 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal – jf. dog § 3, 7 og 8.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende stemmeberettiget medlem ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

Stemmeret har alle fremmødte ( ikke passive ) medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Der tilkommer hvert af disse medlemmer én stemme.

Forældre til medlemmer under 15 år, kan afgive en stemme pr. medlem, dog højest én stemme pr. fremmødt forældre.

Et medlem kan maksimalt repræsentere 2 stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig fuldmagt ved såvel ordinær- som ekstra ordinær generalforsamling.

Der føres referat over vedtagne beslutninger på generalforsamlingen, som godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne for klubben kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 25% eller 25 stemmeberettigede medlemmer er tilstede og 2/3 heraf stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med

varsel ifølge vedtægterne, indkalde til en ny generalforsamling. Beslutning herom kan træffes med 2/3 af de fremmødtes stemmer uanset antal.

Det vedtagne forslag skal herefter forelægges Viby IF`s hovedbestyrelse til godkendelse.

§ 8 Klubbens opløsning

Ved klubbens opløsning skal der, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 6 dages mellemrum, med 2/3 flertal af de fremmødte, tages beslutning herom.

Klubbens formue tilfalder Viby IF, der anvender den efter Hovedbestyrelsens afgørelse.

§ 9 Økonomiske dispositioner/tegningsret/hæftelse

Klubben forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Formanden kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Klubben hæfter for egne dispositioner samt for beslutninger truffet af repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og udvalg nedsat af disse.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben, til enhver tid, hørende formue.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse.

§ 10 Overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægter træder i stedet for de hidtil gældende og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Dette forslag til vedtægter for Viby Petanque Klub fremlægges på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2007.